อัตราค่าเบี้ยประกันภัย ปี 2564

โซนเสี่ยงภัยต่ำ

การประกันภัยพื้นฐาน (ขั้นที่ 1)
 • ค่าเบี้ยประกันภัย
 • ค่าเบี้ยประกันภัย 55 บาทต่อไร่
 • รัฐบาลอุดหนุนให้ทั้งหมด
 • วงเงินความคุ้มครอง
 • ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 1260 บาทต่อไร่
 • ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 630 บาทต่อไร่
การประกันภัยส่วนเพิ่ม (ขั้นที่ 2)
 • ค่าเบี้ยประกันภัย 24 บาทต่อไร่
 • วงเงินความคุ้มครอง
 • ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 240 บาทต่อไร่
 • ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 120 บาทต่อไร่

โซนเสี่ยงภัยปานกลาง

การประกันภัยพื้นฐาน (ขั้นที่ 1)
 • ค่าเบี้ยประกันภัย
 • ค่าเบี้ยประกันภัย 210 บาทต่อไร่
 • รัฐบาลอุดหนุน 55 บาทต่อไร่
 • เกษตรกรจ่าย 155 บาทต่อไร่
 • วงเงินความคุ้มครอง
 • ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 1260 บาทต่อไร่
 • ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 630 บาทต่อไร่
การประกันภัยส่วนเพิ่ม (ขั้นที่ 2)
 • ค่าเบี้ยประกันภัย 48 บาทต่อไร่
 • วงเงินความคุ้มครอง
 • ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 240 บาทต่อไร่
 • ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 120 บาทต่อไร่

โซนเสี่ยงภัยสูง

การประกันภัยพื้นฐาน (ขั้นที่ 1)
 • ค่าเบี้ยประกันภัย
 • ค่าเบี้ยประกันภัย 230 บาทต่อไร่
 • รัฐบาลอุดหนุน 55 บาทต่อไร่
 • เกษตรกรจ่าย 175 บาทต่อไร่
 • วงเงินความคุ้มครอง
 • ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 1260 บาทต่อไร่
 • ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 630 บาทต่อไร่
การประกันภัยส่วนเพิ่ม (ขั้นที่ 2)
 • ค่าเบี้ยประกันภัย 101 บาทต่อไร่
 • วงเงินความคุ้มครอง
 • ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 240 บาทต่อไร่
 • ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 120 บาทต่อไร่
หมายเหตุ
 • สามารถติดต่อขอทำประกันภัยได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่
 • ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ได้รับการประกันภัยพื้นฐาน (ขั้นที่ 1) ฟรี เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ค่าเบี้ยประกันภัยยังไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม
zoning