ร่วมมือภาครัฐสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวนาไทย

ตรวจสอบสถานะการประกันภัย

*เลขที่ใบรับรองประกันภัย ใช้เพื่อการยืนยันตัวตนของเกษตรกรเท่านั้น ระบบจะแสดงข้อมูลรายการใบรับรองประกันภัยที่เกษตรกรซื้อทั้งหมด